Найдите общий знаменатель для дробей (2*a+b-(2*a+b)/(2*a-b))/(1-(4*a-1)/(4*a^2-b^2))-2*a+b ((2 умножить на a плюс b минус (2 умножить на a плюс b) делить на (2 умножить на a минус b)) делить на (1 минус (4 умножить на a минус 1) делить на (4 умножить на a в квадрате минус b в квадрате)) минус 2 умножить на a плюс b) - найти с решением [Есть ответ!]

Общий знаменатель (2*a+b-(2*a+b)/(2*a-b))/( ... 4*a-1)/(4*a^2-b^2))-2*a+b

Учитель очень удивится увидев твоё верное решение😉

Решение

Вы ввели [src]
     2*a + b     
2*a + b - -------     
     2*a - b     
----------------- - 2*a + b
    4*a - 1       
 1 - ---------      
     2  2      
   4*a - b       
$$b + - 2 a + \frac{2 a + b - \frac{2 a + b}{2 a - b}}{- \frac{4 a - 1}{4 a^{2} - b^{2}} + 1}$$
Степени [src]
          -b - 2*a
     b + 2*a + --------
          -b + 2*a
b - 2*a + ------------------
         1 - 4*a  
      1 + ----------- 
         2   2 
        - b + 4*a  
$$- 2 a + b + \frac{2 a + b + \frac{- 2 a - b}{2 a - b}}{\frac{- 4 a + 1}{4 a^{2} - b^{2}} + 1}$$
          b + 2*a 
     b + 2*a - --------
          -b + 2*a
b - 2*a + ------------------
         -1 + 4*a  
      1 - ----------- 
         2   2 
        - b + 4*a  
$$- 2 a + b + \frac{2 a + b - \frac{2 a + b}{2 a - b}}{- \frac{4 a - 1}{4 a^{2} - b^{2}} + 1}$$
Численный ответ [src]
b - 2.0*a + (b + 2.0*a - (b + 2.0*a)/(-b + 2.0*a))/(1.0 - (-1.0 + 4.0*a)/(-b^2 + 4.0*a^2))
Рациональный знаменатель [src]
/  2   2\                         /   2      2\         /   2      2\
\- b + 4*a /*(-b - 2*a + (b + 2*a)*(-b + 2*a)) + b*(-b + 2*a)*\1 - b - 4*a + 4*a / - 2*a*(-b + 2*a)*\1 - b - 4*a + 4*a /
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             /   2      2\                       
                       (-b + 2*a)*\1 - b - 4*a + 4*a /                       
$$\frac{1}{\left(2 a - b\right) \left(4 a^{2} - 4 a - b^{2} + 1\right)} \left(- 2 a \left(2 a - b\right) \left(4 a^{2} - 4 a - b^{2} + 1\right) + b \left(2 a - b\right) \left(4 a^{2} - 4 a - b^{2} + 1\right) + \left(4 a^{2} - b^{2}\right) \left(- 2 a - b + \left(2 a - b\right) \left(2 a + b\right)\right)\right)$$
Объединение рациональных выражений [src]
       /   2      2\       /  2   2\                 /   2      2\
b*(-b + 2*a)*\1 - b - 4*a + 4*a / + (b + 2*a)*\- b + 4*a /*(-1 - b + 2*a) - 2*a*(-b + 2*a)*\1 - b - 4*a + 4*a /
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          /   2      2\                     
                     (-b + 2*a)*\1 - b - 4*a + 4*a /                     
$$\frac{1}{\left(2 a - b\right) \left(4 a^{2} - 4 a - b^{2} + 1\right)} \left(- 2 a \left(2 a - b\right) \left(4 a^{2} - 4 a - b^{2} + 1\right) + b \left(2 a - b\right) \left(4 a^{2} - 4 a - b^{2} + 1\right) + \left(2 a + b\right) \left(4 a^{2} - b^{2}\right) \left(2 a - b - 1\right)\right)$$
Общее упрощение [src]
       2    
-b + 2*a + 2*b + 4*a*b
-----------------------
   -1 + b + 2*a   
$$\frac{4 a b + 2 a + 2 b^{2} - b}{2 a + b - 1}$$
Собрать выражение [src]
       2*a + b   
  2*a + b - -------   
       2*a - b   
b + ----------------- - 2*a
      4*a - 1     
   1 - ---------    
       2  2    
     4*a - b     
$$- 2 a + b + \frac{2 a + b - \frac{2 a + b}{2 a - b}}{- \frac{4 a - 1}{4 a^{2} - b^{2}} + 1}$$
Общий знаменатель [src]
     1      
1 + ------------ + 2*b
  -1 + b + 2*a   
$$2 b + 1 + \frac{1}{2 a + b - 1}$$
Комбинаторика [src]
       2    
-b + 2*a + 2*b + 4*a*b
-----------------------
   -1 + b + 2*a   
$$\frac{4 a b + 2 a + 2 b^{2} - b}{2 a + b - 1}$$